Nemocnice Kutná Hora

Mediterra

Usnesení č.1042/05 k prodeji podílu městské spol. Nemocnice s.r.o.

23.11.2005

Rada města d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s prodejem podílu ve společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. výši 60% společnosti Mediterra s.r.o., U Malvazinky 7, Praha 5.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 821/05 k záměru na prodej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

21.9.2005

Rada města I. s o u h l a s í 
s vyvěšením záměru na prodej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to 60% podíl společnosti MEDITERRA s.r.o., Praha 5, U Malvazinky čp. 177.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 693/05 k uzavírání kupních smluv Nemocnice K.Hora s.r.o.

24.8.2005

Rada města z p l n o m o c ň u j e 
jednatele a ředitele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Ing Karla Malého, Praha 8-Karlín pro jednání ve věcech uzavíraní kupních smluv na nákup hmotného investičního majetku a drobného hmotného investičního majetku ve výši do 150.000,-- Kč s tím, že uzavírané smlouvy ve výši 50.000 - 150.000,-- Kč budou předem projednávány na vedení Města Kutná Hora. Kupní smlouvy nad 150.000,-- Kč budou uzavírány radou města Kutná Hora po odborném posouzení a schválení firmou Mediterra s.r.o.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 139/05 k záměru optimalizace NsAČ Kutná Hora

24.5.2005

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e 
záměr optimalizace NsAČ v Kutné Hoře s následným převodem z příspěvkové organizace NsAČ Kutná Hora na společnost Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Dolní 186, Kutná Hora a eventuelně s jejím dílčím odprodejem dalším subjektům (Město Čáslav a společnost Mediterra), které
budou strategickými partnery Města Kutná Hora ve věci provozu nemocnice. Město Kutná Hora bude hradit veškerou ztrátu, která vznikne z hospodaření této společnosti.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 113/05 k uzavření mandátní smlouvy se spol. Mediterra a Městem Čáslav

24.5.2005

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy mandátní mezi společností Mediterra s.r.o., Městem Čáslav a Městem Kutná Hora za účelem přípravy a realizace projektu sloučení nemocnic v Kutné Hoře a v Čáslavi. Odměna mandatáře bude 1,00 Kč.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 441/05 k uzavření mandátní smlouvy se spol. Mediterra a Městem Čáslav

23.5.2005

Rada města d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit uzavření smlouvy mandátní mezi společností Mediterra s.r.o., Městem Čáslav a Městem Kutná Hora za účelem přípravy a realizace projektu sloučení nemocnic v Kutné Hoře a v Čáslavi. Odměna mandatáře bude 1,00 Kč.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 384/05 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mandátní

4.5.2005

Rada města s o u h l a s í 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě mandátní mezi společností Mediterra, s.r.o., Městem Čáslav a Městem Kutná Hora za účelem přípravy a realizace projektu sloučení nemocnic v Kutné Hoře a Čáslavi. Odměna mandatáři bude 1,00 Kč.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 40/05 k návrhu společnosti Mediterra

1.3.2005

Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í 
návrh společnosti MEDITERRA s.r.o. na další provozování NsAČ v Kutné Hoře.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 182/05 k návrhu společnosti Mediterra

23.2.2005

Rada města d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s návrhem společnosti Mediterra na další provozování NsAČ v Kutné hoře v duchu varianty c) "optimální"
b) uložit starostovi projednat detailněji odsouhlasenou variantu

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 941/04 k zápisu z komise pro vyhodnocení nabídek záměru pronájmu NsAČ

10.11.2004

Rada města I. b e r e na v ě d o m í 
zápis z jednání komise pro vyhodnocení nabídek záměru pronájmu NsAČ ze dne 21.10.2004.

Celý text - Usnesení rady