Nemocnice Kutná Hora

Město Kutná Hora

Usnesení č. 608/15 k záměru darovat Středočeskému kraji majetek v areálu nemocnice KH

24.6.2015

Rada města s c h v a l u j e

zveřejnění záměru darovat majetek, který tvoří část areálu nemocnice v Kutné Hoře, vyspecifikovaný v příloze. Tento majetek se stává ze samostatných movitých a nemovitých věcí a dále také ze součástí a příslušenství věcí, které v minulosti Město Kutná Hora jako dárce darovalo Středočeskému kraji jako obdarovanému, a to na základě darovacích smluv č.j. 178377/2009/KUSK ze dne 21.12.2009, č.j. 145649/2011/KUSK ze dne 22.8.2011, č.j. S - 3039/MJZ/2014 ze dne 11.11.2014 a č.j. S - 3041/MJT/2014 ze dne 11.11.2014.

Celý text – Usnesení rady

Usnesení č. 174/14 k bezúplatnému převodu nemovitých věcí v areálu nemocnice KH Středočeskému kraji

23.9.2014

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků:

1) p.č. 678/1 o výměře 11.820 m2, jehož součástí je stavba č.p. 237,
2) p.č. 678/14 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5 s tím, že...

Celý text – Usnesení zastupitelstva

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

19.5.2014

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o s tavu řízení Z 58-14 ze dne 7.2.2014, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

17.2.2014

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 57-13 ze dne 8.11.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Kauza nemocnice – soudní smír uzavřen

11.2.2014

V kauze kutnohorské nemocnice byl v pátek 31. ledna 2014 na krajském soudě v Praze uzavřen soudní smír, jehož obsahem bylo, pokud jde o město Kutná Hora, závazek insolvenčního správce, že se zřekne všech finančních nároků vůči městu Kutná Hora, tedy i žaloby na 104 miliony korun, včetně příslušenství...

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Kauza Nemocnice: V pátek byl na Krajském soudu v Praze uzavřen soudní smír

6.2.2014

V kauze kutnohorské nemocnice byl soudem v pátek 31. ledna schválen soudní smír, jehož obsahem je, pokud jde o město Kutná Hora, závazek insolvenčního správce, že se zřekne všech finančních nároků vůči městu Kutná Hora, tedy zejména žaloby na cca 104 mil. Kč, včetně příslušenství.

Celý článek – Kutnohorské listy

Zastupitelé přistoupili na mimosoudní vyrovnání, schválili přijetí úvěru

6.11.2013

Vlekoucí se spor spěje k mimosoudnímu vyrovnání. Zastupitelé na posledním jednání schválili uzavření soudního smíru, kde na straně žalobce je AS ZIZLAVSKY v.o.s. a na straně žalovaného mimo jiné i Město Kutná Hora.

Celý článek – Svoboda.info

Kutná Hora má snad definitivně „z krku“ problémy s dluhy nemocnice

5.11.2013

SNAD DEFINITIVNÍM ŘEŠENÍM DLUHU NEMOCNICE JE Uzavření soudního smíru s insolvenčním správcem o mimosoudním vyrovnání. Pro Kutnou Horu to znamená zaplatit 16 milionů korun (na úhradu bude přijat překlenovací úvěr ve stejné výši, splatný v r. 2015).

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Kutná Hora si půjčí na mimosoudní vyrovnání kvůli nemocnici

30.10.2013

Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, může být vyřešen smírem. Kutnohorští zastupitelé schválili přijetí mimořádného překlenovacího úvěru 16 milionů korun, který bude použit na mimosoudní vyrovnání s insolvenčním správcem, jenž na město podal žalobu.

Celý článek – ZDN.CZ

Usnesení č. 187/13 ke schválení návrhu soudního smíru a přijetí překlenovacího úvěru

29.10.2013

Zastupitelstvo města s o u h l a s í

1. s uzavřením soudního smíru, kde na straně žalobce je AS ZIZLAVSKY v.o.s. a na straně žalovaného mimo jiné i Město Kutná Hora s tím, že návrh na schválení soudního smíru tvoří přílohu tohoto usnesení.

2. s přijetím poptaného překlenovacího úvěru v limitní výši 16.000.000,- Kč, který bude použit na úhradu mimosoudního vyrovnání v rámci insolvenčního řízení kauzy Nemocnice KH. Úvěr bude splatný do konce roku 2015. Smlouva bude podepsána s vítězem poptávkového řízení. Zdroje budou použity v souladu s předmětem poptaného úvěru.

Celý text – Usnesení zastupitelstva