Nemocnice Kutná Hora

Přístavba

Usnesení č. 119/04 k "inventarizaci příst. a rekonst. NsAČ - I. etapa"

4.2.2004

Rada města b e r e n a v ě d o m í 
informativní zprávu odboru správy majetku, investic a rozvoje města k zařazení dokončené stavby "přístavba a rekonstrukce NsAČ v Kutné Hoře - I.etapa" do majetku města.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 30/04 k zadání úkolu Kontrolnímu výboru ZM Kutná Hora

27.1.2004

Zastupitelstvo města u k l á d á 
Kontrolnímu výboru ZM Kutná Hora provedení kontroly žádosti, přijetí, realizace a vyúčtování dotace na rekonstrukci a přístavbu operačních sálů v NsAČ Kutná Hora.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č.1324/03 k zadání úkolu Kontrolnímu výboru

17.12.2003

Rada města d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Kutná Hora zadat Kontrolnímu výboru ZM Kutná Hora nový úkol - kontrola žádosti, přijetí, realizace a vyúčtování dotace na rekonstrukci a přístavbu operačních sálů v NsAČ Kutná Hora.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 251/03 k odvolání se ve věci platebních výměrů (NsAČ)

14.10.2003

Zastupitelstvo města s o u h l a s í 
s tím, že ve věci platebních výměrů č. 13, 14, 15 a 16/2003 na čerpání státní dotace - operační sály NsAČ Kutná Hora, nebude podáno odvolání.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 81/02 ke zpracování investičního záměru na II.etapu rekonstrukce NsAČ

2.4.2002

Zastupitelstvo města s o u h l a s í 
se zpracováním investičního záměru na II. etapu rekonstrukce kutnohorské nemocnice a s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 211/02 k pokračování rekonstrukce nemocnice

6.3.2002

Rada města s o u h l a s í 
s uzavřením smlouvy na zpracování investičního záměru II. etapy rekonstrukce nemocnice se společností INDOS Praha, s.r.o.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 89/02 k pokračování rekonstrukce nemocnice v K.Hoře

6.2.2002

Rada města u k l á d á 
MUDr. Josefu Domasovi, pověřenému řízením nemocnice zadat zpracování investičního záměru na pokračování rekonstrukce NsAČ Kutná Hora firmě Sater Group, s.r.o. Kolín.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 433/01 k uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě

30.5.2001

Rada města s o u h l a s í 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní s firmou INDOS, s.r.o. na výkon investorsko-inženýrské činnosti - rekonstrukce a přístavba Nemocnice Kutná Hora dle předloženého návrhu.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 79/01 k přístavbě a rekonstrukci NsAČ K.Hora - I. etapa

24.4.2001

Zastupitelstvo města s o u h l a s í 
s objemem předložených vícenákladů vlivem
a) změny vyhlášky č. 440/2000 Sb.
b) změny projektové dokumentace na základě požadavků investora
a to v celkové výši do 13.000.000,- Kč.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 787/00 k návrhu redakční rady Kutnohorských listů

1.11.2000

Rada města s o u h l a s í 
s vložením složenek do prosincového čísla Kutnohorských listů, kterými by občané mohli přispět na rekonstrukci operačních sálů v NsAČ K.Hora.

Celý text - Usnesení rady