Nemocnice Kutná Hora

Přístavba

Usnesení č. 340/00 ke zprávě kontrolní komise č. 3/2000

10.5.2000

Rada města I. b e r e n a v ě d o m í 
zprávu kontrolní komise MR č. 3/2000 z provedené kontroly výběrového řízení na dodavatele stavby operačních sálů NsAČ Kutná Hora.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 30/00 ke zvláštnímu kontu na podporu investic v NsAČ K.Hora

8.3.2000

Zastupitelstvo města j m e n u j e 
komisi ke zvláštnímu kontu na podporu investic v NsAČ Kutná Hora ve složení : Ing. Miroslav Jurek, PhDr. Radko Šťastný, Otto Sadík, MUDr. Bohuslav Procházka, Jitka Černá.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 106/00 k doplnění výběrové komise na veřejnou zakázku

14.2.2000

Rada města d o p l ň u j e 
náhradníky do komise na veřejnou zakázku zajištění inženýrské činnosti a technického dozoru investora na stavbu "Přístavba a rekonstrukce nemocnice s ambulantní částí - I. etapa - Kutná Hora" v tomto složení: Ing. Richard Zahradníček, Ivo Šalátek, Ing. Zdeněk Jirásek, Tomáš Hobl.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 72/00 k požadavkům OÚ K.Hora pro jednání s Městem K.Hora

25.1.2000

Rada města p o v ě ř u j e 
Ing. Jindřich Bartoně, zástupce starosty města RNDr. Roberta Otrubu, vedoucího odboru správy majetku MÚ jednáním o možnosti bezúplatného převodu budovy skladu (bývalý SANITAS) a příjezdové komunikace k operačním sálům v areálu NsAČ K.Hora s OÚ Kutná Hora.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 70/00 ke složení výběrové komise na veřejnou zakázku

19.1.2000

Rada města j m e n u j e 
členy a náhradníky komise na veřejnou zakázku zajištění inženýrské činnosti a technického dozoru investora na stavbu "Přístavba a rekonstrukce nemocnice s ambulantní částí-I.etapa-Kutná Hora" ve složení: Ing. Jindřich Bartoň, MUDr. Jiří Havlovic, MVDr. Václav Vančura, Ing. Jiří Kestřánek, Ing. Miroslav Jurek, Martin Hlavatý, Miloslav Chlumský (náhradníci - Ing. Zdeněk Brandt, Ing. Josef Oppitz, Ing.arch. Rostislav Jukl).

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 24/00 ke zvláštnímu kontu na podporu investic v nemocnici

19.1.2000

Rada města d o p o r u č u j e 
Městskému zastupitelstvu v Kutné Hoře jmenovat komisi ke správě konta "Operační sály" ve složení Ing. Miroslav Jurek, PhDr. Radko Šťastný ...

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 8/00 k žádosti o státní dotaci

5.1.2000

Rada města u k l á d á 
Odboru investic a rozvoje města MÚ Kutná Hora aktualizovat žádost o dotaci na rekonstrukci a výstavbu operačních sálů v nemocnici v Kutné Hoře.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 7/00 k výstavbě a rekonstrukci operačních sálů v nemocnici

5.1.2000

Rada města p o v ě ř u j e 
Odbor investic a rozvoje města MÚ Kutná Hora zpracovat zadání výběrového řízení na firmu, která bude zajišťovat stavební dozor a inženýrskou činnost na akci "Rekonstrukce a výstavba operačních sálů v nemocnici v Kutné Hoře".

Celý text - Usnesení rady