Nemocnice Kutná Hora

Zastupitelstvo města

Vladimír Košárek ohlásil rezignaci na funkci v městské radě

13.7.2010

Hlavním bodem úterního mimořádného jednání zastupitelstva Kutná Hory byl postup města v kauze "Nemocnice". Plénu předcházelo neveřejné jednání, na kterém právník Pavel Bezouška seznámil zastupitele se strategií při soudních jednáních.

Celý článek - Svoboda.info

Opět nemocnice

7.7.2010

Situace ohledně Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. je natolik složitá, že muselo být svoláno na 13. 6. od 16.00 hodin do Rytířského sálu Vlašského dvora v Kutné Hoře mimořádné jednání zastupitelů. Na uzavřeném jednání předem právník města Pavel Bezouška vysvětlí další možné kroky a jejich rizika.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Usnesení č. 138/10 k návrhu mimořádného termínu ZM

29.6.2010

Zastupitelstvo města u s n á š í 
na konání mimořádného jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v úterý dne 13. července 2010 od 16:00 hodin.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Město řídilo nemocnici špatně

24.5.2010

"Převod nemocnice do vlastnictví Středočeského kraje byl podařený krok," plácali se po zádech na svém posledním jednání zastupitelé Kutné Hory. Reagovali tak na přednesenou zprávu současné ředitelky nemocnice Alice Opočenské.

Celý článek - ZDN.CZ

Usnesení č. 136/10 k rozpočtovému opatření EO č. 10-11

18.5.2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e 
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 10 - navýšení položky výdajů na realizaci záruk k zaplacení dluhu za dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., kterému jsme ručitelem ve výši 85.256,60 Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením položky přijaté transfery od obcí na neinvestiční náklady připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2009/2010 dle důvodové zprávy.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 135/10 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2010-11

18.5.2010

Zastupitelstvo města s o u h l a s í 
s bezodkladným vyrovnáním ručitelského závazku Města Kutná Hora, kterým je revolvingový úvěr ve výši, 10 mil.Kč společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. v insolventním řízení. Zastupitelstvo souhlasí, aby zdrojem finančního krytí tohoto závazku bylo navýšení limitu kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s. o 10 mil. Kč, tedy na celkovou výši 25.000.000,- Kč. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. červen roku 2011. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 101/10 k uzavření sml. o budoucí sml. darovací - nemovitosti v areálu nemocnice

18.5.2010

Zastupitelstvo města s o u h l a s í 
s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, jako budoucím dárcem, a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako budoucím obdarovaným, týkající se pozemku p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Výsledek kontroly MVČR

6.5.2010

V souvislosti s šetřením zahájeným na základě Vašeho podnětu ze dne 29. ledna 2010, kterým jste doporučil provedení kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Kutná Hora, jsme si vyžádali od města Kutná Hora další doplňující informace, o čemž jsme Vás informovali č. j. MV-11498-6/ODK-2010 ze dne 24. března 2010. Doplňující informace, doložené relevantními podklady, nám město Kutná Hora zaslalo dopisem č. j. MKH/016074/2010 ze dne 30. března 2010. Po podrobné analýze poskytnutých podkladů jsme dospěli k následujícím závěrům.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Mimořádné zasedání kutnohorských zastupitelů nic mimořádného nepřineslo

20.4.2010

Navzdory přívlastku "mimořádný" se zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory počalo v úterý 13. dubna odvíjet ve zcela běžné formě. V úvodu vystoupili se svými připomínkami, dotazy, náměty občané.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Usnesení č. 67/10 k vývoji Nemocnice Kutná Hora s.r.o

13.4.2010

Zastupitelstvo města u k l á d á 
starostovi města Ivo Šalátkovi zpracovat do 8.5.2010 písemnou zprávu o vývoji záležitostí souvisejících s činností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a zařadit ji do materiálů distribuovaných ve stanovené lhůtě zastupitelům před příštím zasedáním v květnu.
Zpráva musí obsahovat mimo jiné:
1. Jaké konkrétní a doložitelné kroky učinili představitelé Města Kutné Hory v souvislosti s insolvenčním řízením, včetně chronologicky seřazeného datumového upřesnění jednotlivých kroků či opatření a určení konkrétní odpovědnosti za provedení těchto kroků.

Celý text - Usnesení zastupitelstva