Nemocnice Kutná Hora

Insolvenční rejstřík

Zpráva insolvenčního správce o vymáhání pohledávek dlužníka – rozsudek JUDr. Opočenská

24.2.2012

Insolvenční správce sepsal do aktualizovaného soupisu majetkové podstaty dlužníka zveřejněného v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-8-128 jako položku č. 12 b) pohledávku dlužníka za bývalou jednatelkou a ředitelkou společnosti dlužníka JUDr. Alicí Opočenskou, ve výši 104.533.970,- Kč s příslušenstvím. Pohledávka byla uplatněna žalobou, podanou dne 20.12.2011 u Krajského soudu v Praze.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o prodeji mimo dražbu

24.2.2012

Krajský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Monikou Prokopovou v právní věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, IČ: 26206889, o návrhu insolvenčního správce na vyslovení souhlasu soudu s prodejem mimo dražbu,
t a k t o :

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o zastavení řízení

20.2.2012

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 – Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci žalobce: S&T Plus s.r.o., IČ: 257 01 576, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, proti žalovanému: IS ŽIŽLAVSKÝ, v.o.s., IČ: 284 90 738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., IČ: 262 06 889, se sídlem Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora, zast. Mgr. Hanou Himmatovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Široká 5, o vyloučení věci z majetkové podstaty
t a k t o :

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení

13.2.2012

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení, zprávu o zpeněžování majetkové podstaty dlužníka a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 41-11 ze dne 10.11.2011, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Žádost o souhlas se zpeněžením movitých věcí dlužnika mimo dražbu

6.2.2012

Insolvenční správce dlužníka předkládá v souladu s ustanovením § 300 IZ insolvenčnímu soudu. věřitelskému výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčnim rejstříku) dílčí zprávu o průběhu zpeněžování majetkové podstaty.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o zpeněžování majetkové podstaty – oznámení o konání společné dražby movitých věcí dlužníka

11.1.2012

Insolvenční správce dlužníka předkládá v souladu s ustanovením § 300 IZ insolvenčnímu soudu, zástupci věřitelů i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) dílčí zprávu o průběhu zpeněžování majetkové podstaty.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Oznámení o předání movitých věcí

11.1.2012

Vážení,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti a reagovat na Váš email ze dne 29.12.2011.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o zastavení řízení

2.1.2012

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci žalobce: IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., se sídlem Praha 1, Široká 36/5, insolvenční správce dlužníka Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., proti žalovanému: JUDr. František Schulmann, advokát se sídlem Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1, o odpůrčí žalobě
t a k t o :

Celý text – Insolvenční rejstřík

Aktualizovaný soupis majetkové podstaty

29.12.2011

Insolvenční správce zasílá insolvenčnímu soudu ke zveřejnění aktualizovaný soupis majetkové podstaty dlužníka, který nahrazuje soupis majetkové podstaty ze dne 28.4.2010 zveřejněný v Insolvenčním rejstříku dne 29.4.2010 pod položkou B-10, doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 10.6.2010, zveřejněné v insolvenčním rejstříku pod položkou B-48 a aktualizovaný soupis majetkové podstaty ze dne 29.7.2011, zveřejněný v insolvenčním rejstříku pod položkou B-102.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Poslední výzva k převzetí movitých věcí

28.12.2011

Vážený pane doktore,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti a reagovat na Váš email ze dne 8.12.2011.

Celý text – Insolvenční rejstřík