Nemocnice Kutná Hora

Insolvenční rejstřík

Usnesení o zastavení řízení

12.12.2011

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci žalobce: JUDr. František Schulmann, advokát, IČ: 66198763 se sídlem Praha 1, Valentinská 92/3, proti žalované: IS ŽIŽLAVSKÝ v. o. s., se sídlem Praha 1, Široká 36/5, IČ: 28490738, insolvenční správce dlužníka Nemocnice Kutná Hora s .r o., se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, zast. Mgr. Hanou Himmatovou, advokátkou se sídlem Široká 5, Praha 1, o určení pravosti pohledávky věřitele za dlužníkem
t a k t o :

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o vynětí majetku z majetkové podstaty

12.12.2011

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 – Smíchov, rozhodl v insolvenční věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, IČ: 26206889, o návrhu správce na vynětí nedobytných pohledávek a věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot z majetkové podstaty takto:

Celý text – Insolvenční rejstřík

Předložení znaleckého posudku prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. LL.M.

9.12.2011

Dne 6.12.2011 byl v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-121 zveřejněn znalecký posudek znaleckého ústavu AZET KONZULT, jehož objednatelem je Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. S ohledem na zveřejnění tohoto znaleckého posudku zasílá insolvenční správce soudu ke zveřejnění znalecký posudek č. 2300/2010, zpracovaný prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., LL.M. S ohledem na obecně uznávanou odbornou úroveň prof. Smejkala nemá insolvenční správce důvod o jeho závěrech pochybovat. Pokud ve věci nedojde ke smírnému řešení sporů, bude třeba provést výslech a konfrontaci zpracovatelů obou posudků.

Celý text – Insolvenční rejstřík

 

Žádost o souhlas s vynětím majetku z majetkové podstaty dlužníka – doplnění

9.12.2011

Zprávou Z 42-11 ze dne 11.11.2011 požádal insolvenční o vydání souhlasu s vynětím dvou kusů plicních ventilátorů eXtend XT, Modelové číslo KB020700, Výrobní číslo: SNXT0533, SNXT0534, sepsaných v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 29.7.2011, zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-102, jako položka č. 2, z majetkové podstaty dlužníka.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Výzva k převzetí movitých věcí

7.12.2011

Vážený pane doktore,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Výzva na správce

7.12.2011

Krajský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Monikou Prokopovou v právní věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, IČ: 26206889, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení,
t a k t o :

Celý text – Insolvenční rejstřík

Znalecký posudek

6.12.2011

ve věci revize znaleckého posudku Č. 2300/2010 na „Ocenění Nemocnice Kutná Hora jako podniku dlužníka v chodu k 31.12.2009".

Celý text – Insolvenční rejstřík

Stanovisko Města Kutná Hora k možnému smírnému vyřešení otázek souvisejících s převodem majetku dlužník na třetí osobu

6.12.2011

Město Kutná Hora považuje za vhodné účastníkům jednání, které bylo soudem nařízeno na den 2. 12. 2011, poskytnout následující podklady a uvést následující argumentaci pro možné smírné vyřešení věci.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Protokol o jednání uskutečněném dne 2.12.2011 u Krajského soudu v Praze

6.12.2011

Jednání vedlo k vyjasnění vzájemných postojů správce a města Kutná Hora a v konečné fázi lze očekávat, že vedlo a povede ke smírnému vyřešení sporných skutečností mezi městem Kutná Hora a správcem tak aby věřitelé v IŘ nezůstali bez uspokojení.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Žádost o souhlas s vynětím majetku z majetkové podstaty dlužníka – plicní ventilátory

30.11.2011

Insolvenční správce sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka dva Plicní ventilátory eXtend XT, Modelové číslo KB020700, Výrobní číslo: SNXT0533, SNXT0534 (dále jen „plicní ventilátory“). Plicní ventilátory jsou sepsány v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 29.7.2011, zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-102, jako položka č. 2.

Celý text – Insolvenční rejstřík