Nemocnice Kutná Hora

Usnesení zastupitelstva a rady města

Usnesení č. 608/15 k záměru darovat Středočeskému kraji majetek v areálu nemocnice KH

24.6.2015

Rada města s c h v a l u j e

zveřejnění záměru darovat majetek, který tvoří část areálu nemocnice v Kutné Hoře, vyspecifikovaný v příloze. Tento majetek se stává ze samostatných movitých a nemovitých věcí a dále také ze součástí a příslušenství věcí, které v minulosti Město Kutná Hora jako dárce darovalo Středočeskému kraji jako obdarovanému, a to na základě darovacích smluv č.j. 178377/2009/KUSK ze dne 21.12.2009, č.j. 145649/2011/KUSK ze dne 22.8.2011, č.j. S - 3039/MJZ/2014 ze dne 11.11.2014 a č.j. S - 3041/MJT/2014 ze dne 11.11.2014.

Celý text – Usnesení rady

Usnesení č. 174/14 k bezúplatnému převodu nemovitých věcí v areálu nemocnice KH Středočeskému kraji

23.9.2014

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků:

1) p.č. 678/1 o výměře 11.820 m2, jehož součástí je stavba č.p. 237,
2) p.č. 678/14 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5 s tím, že...

Celý text – Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 187/13 ke schválení návrhu soudního smíru a přijetí překlenovacího úvěru

29.10.2013

Zastupitelstvo města s o u h l a s í

1. s uzavřením soudního smíru, kde na straně žalobce je AS ZIZLAVSKY v.o.s. a na straně žalovaného mimo jiné i Město Kutná Hora s tím, že návrh na schválení soudního smíru tvoří přílohu tohoto usnesení.

2. s přijetím poptaného překlenovacího úvěru v limitní výši 16.000.000,- Kč, který bude použit na úhradu mimosoudního vyrovnání v rámci insolvenčního řízení kauzy Nemocnice KH. Úvěr bude splatný do konce roku 2015. Smlouva bude podepsána s vítězem poptávkového řízení. Zdroje budou použity v souladu s předmětem poptaného úvěru.

Celý text – Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 775/12 k poptání a přijetí investičního a překlenovacího úvěru

5.10.2012

Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s vyhlášením poptávkového, případně výběrového řízení a následným přijetím investičního úvěru na propojení topných lokalit Hlouška - Šipší v rámci tepelného hospodářství Města.

Celý text – Usnesení Rady města

Usnesení č. 191/12 k insolvenčnímu řízení - nemocnice

11.9.2012

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu, místostarostu a právního zástupce města
jednáním o smírném řešení sporu s insolvenčním správcem ve věci nemocnice.

Celý text – Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 254/11 k prodeji demontovaného CT přístroje

31.3.2011

Rada města I. r u š í 
usnesení č. 194/11 týkající se uzavření kupní smlouvy na prodej výpočetního tomografu PHILIPS Mx8000 Quad.

II. s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej movité věci - výpočetního tomografu PHILIPS Mx8000 Quad, výrobní číslo 9044 mezi Městem Kutná Hora a společností So Trade s.r.o., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Pařížská 2161 za kupní cenu ve výši 10 000,-- Kč vč. DPH.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 194/11 k prodeji CT přístroje (vyhlášení vítěze VŘ)

9.3.2011

Rada města I. v y h l a š u j e 
vítěze výběrového řízení č. SN 7/11 na prodej movité věci – výpočetního tomografu PHILIPS Mx8000 Quad, výrobní číslo 9044 společnost So Trade s.r.o., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Pařížská 2161, PSČ 272 01 za kupní cenu ve výši 7.500,- EUR s tím, že cena bude uhrazena v Kč dle přepočtu ČNB v den platby

Celý text - Usnesení rady

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje – žádost o přidělení dotace pro rok 2011

1.12.2010

Usnesení č. 60-13/2010/ZK ze dne  1. 12. 2010

Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
přidělení provozní dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje na pokrytí ztrátové činnosti kutnohorské nemocnice ve finančním objemu celkem 36,459 mil. Kč v r. 2011; dotace bude rozdělena do čtyř splátek (čtvrtletně)

Celý text - usnesení zastupitelstva SČK

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje – rozdělení přidělené dotace

1.12.2010

Usnesení č. 59-13/2010/ZK ze dne  1. 12. 2010

Zastupitelstvo Středočeského kraje
I. s c h v a l u j e
a) rozdělení přidělené dotace na neinvestiční akci Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje „Oprava objektu prádelny v areálu  nemocnice v Kutné Hoře“ dle žádosti a náležitostí záměru v příloze č. 3 k tomuto materiálu

Celý text - Usnesení zastupitelstva SČK

Usnesení č. 642/10 k souhlasu s rekonstrukcí budovy nemocnice

6.8.2010

Rada města s o u h l a s í 
1. s provedením zateplení hlavní budovy objektu nemocnice čp. 237 na pozemku p.č.678/1 v rámci programu "Zelená úsporám".

Celý text - Usnesení rady