Nemocnice Kutná Hora

Usnesení zastupitelstva a rady města

Usnesení č. 185/10 k zpětvzetí žaloby a uhrazení dlužné částky - nemocnice

13.7.2010

Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í 
s tím, aby Město Kutná Hora vzalo zpět žalobu podanou ve věci insolvenčního řízení úpadce Nemocnice Kutná Hora s.r.o. existence pohledávky ve výši 10 mil. Kč , která byla podána dne 7.6.2010. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Praze pod č.j. KSPH 39 INS 1329/2010

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 592/10 k odvolání z funkce prokuristy nemocnice

13.7.2010

Rada města o d v o l á v á 
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Ing. Michala Beneše Kutná Hora z funkce prokuristy Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ke dni 13.7.2010 na vlastní žádost.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 138/10 k návrhu mimořádného termínu ZM

29.6.2010

Zastupitelstvo města u s n á š í 
na konání mimořádného jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v úterý dne 13. července 2010 od 16:00 hodin.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 136/10 k rozpočtovému opatření EO č. 10-11

18.5.2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e 
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 10 - navýšení položky výdajů na realizaci záruk k zaplacení dluhu za dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., kterému jsme ručitelem ve výši 85.256,60 Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením položky přijaté transfery od obcí na neinvestiční náklady připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2009/2010 dle důvodové zprávy.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 135/10 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2010-11

18.5.2010

Zastupitelstvo města s o u h l a s í 
s bezodkladným vyrovnáním ručitelského závazku Města Kutná Hora, kterým je revolvingový úvěr ve výši, 10 mil.Kč společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. v insolventním řízení. Zastupitelstvo souhlasí, aby zdrojem finančního krytí tohoto závazku bylo navýšení limitu kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s. o 10 mil. Kč, tedy na celkovou výši 25.000.000,- Kč. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. červen roku 2011. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 101/10 k uzavření sml. o budoucí sml. darovací - nemovitosti v areálu nemocnice

18.5.2010

Zastupitelstvo města s o u h l a s í 
s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, jako budoucím dárcem, a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako budoucím obdarovaným, týkající se pozemku p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 366/10 k funkci prokuristy nemocnice

11.5.2010

Rada města I. b e r e n a v ě d o m í 
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nepřijetí jmenování do funkce prokuristy spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Martina Hlavatého Kutná Hora na základě usnesení RM č. 284/10 ze dne 6.4.2010.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 306/10 ke zprávě k nemocnici Kutná Hora s.r.o.

20.4.2010

Rada města u k l á d á 
Ing. Suchánkovi jako bývalému jednateli spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o., vypracovat zprávu o přijatých opatřeních ke zlepšení hospodaření nemocnice za dobu výkonu této funkce, zejména pak o přijatých opatřeních jejichž nutnost vyplývala z provedeného auditu zpracovaného spol. Controling Invest s.r.o. ze dne 7. 9. 2010 a také ze záměru Zastupitelstva města převést areál nemocnice na stč. kraj.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 67/10 k vývoji Nemocnice Kutná Hora s.r.o

13.4.2010

Zastupitelstvo města u k l á d á 
starostovi města Ivo Šalátkovi zpracovat do 8.5.2010 písemnou zprávu o vývoji záležitostí souvisejících s činností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a zařadit ji do materiálů distribuovaných ve stanovené lhůtě zastupitelům před příštím zasedáním v květnu.
Zpráva musí obsahovat mimo jiné:
1. Jaké konkrétní a doložitelné kroky učinili představitelé Města Kutné Hory v souvislosti s insolvenčním řízením, včetně chronologicky seřazeného datumového upřesnění jednotlivých kroků či opatření a určení konkrétní odpovědnosti za provedení těchto kroků.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 284/10 k jmenování prokuristy Nemocnice K. Hora s.r.o.

6.4.2010

Rada města j m e n u j e 
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Martina Hlavatého do funkce prokuristy Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s účinností od 15.4.2010.

Celý text - Usnesení rady